§1 Program i Organizator

 1. Niniejszy regulamin określa warunki prowadzenia przez Jubitom programu lojalnościowego oraz zasady uczestnictwa w nim.
 2. Organizatorem programu lojalnościowego jest:
  1. oznaczenie przedsiębiorcy: JUBITOM Kazimierz Tomasiewicz [Jubitom];
  2. adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 84-230 Rumia, ul. Partyzantów 79;
  3. numery ewidencyjne: NIP: 586-005-04-19, REGON: 191191635;
  4. rejestr do którego wpisany jest przedsiębiorca: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, prowadzona przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki.

§2 Odbiorcy programu

Program adresowany jest do stałych klientów Jubitom, dokonujących wielokrotnie zakupy w Jubitom, poprzez sklep internetowy, prowadzony pod adresem URL http://www.jubitom.com, a także w salonach sprzedaży Jubitom na terenie Polski.

§3 Warunki udziału w programie

 1. Do udziału w programie dopuszczone są wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem przystąpienia do programu jest:
  1. dokonanie w Jubitom co najmniej jednego zakupu o dowolnej wartości,
  2. czytelne, kompletne, oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienie formularza zgłoszeniowego do udziału w programie lojalnościowym,
  3. wyrażenie zgody na udział w programie,
  4. akceptacja postanowień niniejszego regulaminu,
  5. wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Jubitom danych osobowych uczestnika, dla celów związanych z niniejszym programem, zgodnie z prowadzoną przez Jubitom polityką prywatności,
  6. wyrażenie zgody na otrzymywanie od Jubitom informacji lub ofert handlowych.

§4 Karta

 1. Spełnienie wszystkich wymogów, opisanych w § 3 niniejszego regulaminu, uprawnia do otrzymywania indywidualnej, posiadającej unikatowy numer, karty stałego klienta Jubitom [Karta].
 2. Jubitom zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Karty w przypadku, niespełnienia przez potencjalnego uczestnika programu wszystkich, przewidzianych niniejszym regulaminem wymogów.
 3. W przypadku zniszczenia, bądź utraty Karty, istnieje jednorazowa możliwość wydania jej duplikatu, przy czym konieczne jest przedłożenie Jubitom, stosownego i poprawnie wypełnionego wniosku.

§5 Uprawnienia posiadacza Karty

 1. Posiadanie Karty uprawnia do:
  1. otrzymania rabatu na każdorazowy zakup produktów oferowanych przez Jubitom:
   1. w wysokości 5% wartości zakupów w przypadku, gdy osiągnięta w danym roku kalendarzowym wartość dokonanych przez posiadacza karty dotychczasowych zakupów w Jubitom, wyniosła do 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto,
   2. w wysokości 10% wartości zakupów w przypadku, gdy osiągnięta w danym roku kalendarzowym, wartość dokonanych przez posiadacza karty dotychczasowych zakupów w Jubitom, wyniosła więcej niż 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto,
  2. otrzymania, w przeciągu roku od dnia zakupu, bezpłatnej usługi powiększenia lub pomniejszenia pierścionków złotych z brylantami (tylko w przypadku, gdy umożliwia to konstrukcja i właściwości produktu),
  3. otrzymania bezpłatnej usługi grawerowania zakupionych w Jubitom obrączek złotych oraz zegarków, w przypadku gdy cena zakupu każdego z tych produktów, wynosiła co najmniej 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych) i gdy konstrukcja lub właściwości produktu umożliwiają wykonanie usługi,
  4. otrzymywania dodatkowych ofert promocyjnych lub zniżek okazjonalnych, o których posiadacz karty będzie zawiadamiany w odrębnych komunikatach,
  5. korzystania z bonów rabatowych, w przypadku ich emisji przez Jubitom,
  6. otrzymywania informacji o nowych kolekcjach i bieżących trendach, dotyczących branży jubilerskiej,
  7. korzystania z indywidualnych promocji oferowanych wyłącznie posiadaczom kart, o których posiadacze będą zawiadamiani w odrębnych komunikatach.
 1. Skorzystanie z oferowanych uprawnień jest możliwe tylko po uprzednim okazaniu karty w salonie sieci Jubitom lub po podaniu numeru karty w przypadku dokonania zakupu poprzez sklep internetowy, prowadzony pod adresem URL http://www.jubitom.com.
 2. Uprawnienia, wynikające z posiadania karty, w szczególności do bonów rabatowych lub rabatów cenowych, nie mogą być przekazywane osobom trzecim, wymieniane na ekwiwalent pieniężny oraz na inne świadczenia, jak również nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi przez Jubitom.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania przez Jubitom zmian w niniejszym regulaminie, odbiorcy programu lojalnościowemu, a w szczególności posiadaczowi Karty, w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się o zmianie Regulaminu, przysługuje prawo do złożenia na adres: info@jubitom.com, oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem stosunku prawnego, o którym mowa w niniejszym regulaminie.
 2. W przypadku zmiany danych lub adresu odbiorcy programu, a w szczególności posiadacza Karty, prosimy o przesłanie informacji mailowo, na adres info@jubitom.com.

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin [Regulamin] określa zasady korzystania ze sklepu internetowego [Sklep] prowadzonego pod adresem URL http://www.jubitom.com, lub pod adresami będącymi jego rozszerzeniem, bądź kontynuacją prowadzonego przez:
  1. oznaczenie przedsiębiorcy: JUBITOM Kazimierz Tomasiewicz [Jubitom]
  2. adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 84-230 Rumia, ul. Partyzantów 79
  3. numery ewidencyjne: NIP: 586-005-04-19, REGON: 191191635
  4. rejestr do którego wpisany jest przedsiębiorca: Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra właściwego ds. gospodarki.
 2. Warunkiem skorzystania z Sklepu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz przestrzeganie zawartych w nim zasad. Użytkownikom zaleca się zapoznanie z treścią Regulaminu, przed podjęciem jakichkolwiek działań.
 3. Wszelkie informacje na temat Sklepu oraz wszystkich zagadnień z nim związanych można uzyskać:
  1. dzwoniąc pod numer telefonu: +48 (58) 671 96 90 wewnętrzny 123, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, za wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia zgodnie ze stawkami operatora ponosi dzwoniący)
  2. drogą mailową: sklep@jubitom.com
  3. wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronie URL http://www.jubitom.com
  4. w siedzibie Jubitom wskazanej w ust. 1b niniejszego paragrafu..

§2 Zamawianie

 1. Produkty oferowane Sklepie kupujący może nabyć w następujących trybach:
  1. poprzez zamówienie wybranego produktu lub produktów bezpośrednio w Sklepie, skutkujące zawarciem umowy na odległość a także obowiązkiem zapłaty za zamawiany produkt,
  2. poprzez zarezerwowanie za pośrednictwem Sklepu wybranego produktu w wybranym sklepie stacjonarnym [Salon] Jubitom; zarezerwowanie produktu nie skutkuje zawarciem na odległość umowy kupna, a także wymaga stawiennictwa w wybranym Salonie celem dokonania ewentualnego kupna zarezerwowanego produktu; wybierając tę formę kupujący zachowuje wszelkie uprawniania właściwe dla kupującego zawierającego umowę w lokalu przedsiębiorstwa, w tym możliwość zapoznania się z zarezerwowanym produktem przed dokonaniem ewentualnego zakupu.
 2. Kupującemu dokonującemu operacji w Sklepie zaleca się rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie wszystkich przewidzianych w formularzu zamówienia lub rezerwacji rubryk w celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości związanych z realizowanym procesem zamawiania.
 3. W odniesieniu do zamówień realizowanych w trybie ustępu 1a niniejszego paragrafu:
  1. kupujący składając zamówienie skutkujące obowiązkiem zapłaty może jej dokonać poprzez jedną z opisanych w §3 Regulaminu form,
  2. w przypadku wyboru formy płatności o których mowa w §3 ust. 1a i 1b realizacja oraz wysyłka zamówienia nastąpi po otrzymaniu zapłaty,
  3. realizacja zamówień złożonych w dni powszednie po godzinie 15, w soboty, w niedziele oraz w święta rozpoczęta zostanie następnego dnia roboczego,
  4. zwyczajowy termin realizacji zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia wydania przedmiotu zamówienia kupującemu wynosi do 9 dni roboczych lub od 4-5 tygodni w przypadku obrączek; właściwy dla danego zamówienia czas realizacji zostanie każdorazowo podany kupującemu przed złożeniem zamówienia,
  5. jeżeli kupujący złożył jednocześnie kilka zamówień w różnym czasie i o rożnych terminach realizacji, na wyraźne polecenie kupującego mogą one zostać zrealizowane łącznie, a za termin ich realizacji uznaje się termin realizacji najbardziej czasochłonnego.
  6. warunki realizacji zamówień opisane w niniejszym ustępie dotyczą jedynie tych realizowanych na terytorium Polski. Warunki realizacji zamówień przekraczających granice terytorialne Rzeczpospolitej Polskiej ustalane będą na drodze indywidualnego porozumienia z kupującym.
  7. w przypadku niektórych produktów (w szczególności tych o dużej wartości), z uwagi na określone względy bezpieczeństwa, tak przedmiotu zamówienia, jak i kupującego Jubitom rekomenduje osobisty odbiór w wybranym przez kupującego Salonie.

§3 Płatności

 1. Zapłata przez kupującego ceny umowy zawartej w Sklepie w trybie opisanym w §2 ust. 1a Regulaminu, nastąpić może w następujących formach:
  1. płatność w postaci przekazu pocztowego lub przelewu na rachunek bankowy Jubitom: Bank Zachodni WBK SA, nr rachunku: 94 1500 1025 1210 2010 0982 0000
  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu www.payu.pl
  3. płatność przy odbiorze – gotówką u kuriera (opcja za pobraniem)
  4. płatność przy odbiorze – przy odbiorze osobistym w wybranym Salonie

§4 Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne

 1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe oraz pozbawione wad fizycznych lub prawnych.
 2. Jubitom jest odpowiedzialny względem kupującego za wady fizyczne i prawne zakupionych za pośrednictwem Sklepu produktów [Rękojmia], do stwierdzenia których doszło w terminie do dwóch lat licząc od dnia wydania produktu kupującemu.
 3. W przypadku stwierdzenia wady produktu kupujący zobowiązany jest do jej zgłoszenia nie później niż w terminie roku licząc od dnia zakończenia okresu obowiązywania Rękojmi.
 4. Zgłoszenia z tytułu rękojmi należy dokonać na jeden z poniższych sposób:
  1. dzwoniąc pod numer telefonu: +48 (58) 671 96 90 wewnętrzny 123, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, za wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia zgodnie ze stawkami operatora ponosi dzwoniący)
  2. drogą mailową: sklep@jubitom.com
  3. wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronie URL http://www.jubitom.com
  4. w siedzibie Jubitom wskazanej w ust. 1b niniejszego paragrafu.
  5. w wybranym Salonie.
 5. Wszelkie roszczenia z tytułu Rękojmi Jubitom rozpatrywał będzie w terminie 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia.
 6. W przypadku zaistnienia wady kupujący może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
  2. odstąpienia od umowy
  3. żądać wymiany wadliwego produktu na nowy
  4. żądać naprawy produktu.
 7. Uprawnienia opisane w ust. 6a i 6b niniejszego paragrafu nie mają zastosowania, jeżeli Jubitom niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności naprawi wadliwy produkt lub wymieni na nowy, pozbawiony wad. Ograniczenie wynikające ze zdania poprzedzającego nie ma zastosowania jeżeli wadliwy produkt był już wymieniany lub naprawiany chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową w wybrany przez kupującego sposób wymagałoby nadmiernych kosztów lub byłoby niemożliwe.
 8. W celu jak najszybszego rozpatrzenia zgłoszenia wadliwego produktu zaleca się precyzyjne i szczegółowe opisanie wady, w szczególności na podstawie wypełnionego wzoru formularza, stanowiącego Załącznik 2 do Regulaminu.
 9. W razie stwierdzenia, iż niezgodność produktu z umową jest skutkiem wady, do zaistnienia której doszło z przyczyn leżących po stronie kupującego, w tym z tytułu nieprawidłowej eksploatacji JUBITOM skontaktuje się z kupującym w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
 10. Poza powyższym wybrane produkty oferowane przez Jubitom objęte są gwarancją:
  1. Warunki gwarancji, opis produktu oraz sposób realizacji świadczenia gwarancyjnego zawarte zostały każdorazowo w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.
  2. Objęcie danego produktu gwarancją nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy o prawach konsumenta kupującemu będącemu konsumentem w przypadku dokonania zakupu w Sklepie w trybie opisanym w §2, ustęp 1a Regulaminu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od zawartej z Jubitom umowy.
 2. Odstąpienie od umowy następuje na skutek złożenia oświadczenia, przy czym zaleca się składanie oświadczenia o wzorze, który stanowi Załącznik 1 Regulaminu. Załącznik 1 - Odstąpienie od umowy
 3. Odstąpienie od umowy możne nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia w posiadanie przedmiotu umowy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Odstępujący od umowy zobowiązany jest zwrócić wydany mu produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy odesłać na adres JUBITOM Sklep Internetowy, ul. Partyzantów 79, 84-230 Rumia.
 5. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadku, gdy jej przedmiotem będą produkty wykonywane na indywidualne zamówienie lub ściśle związane z jego osobą.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech lub sposobu funkcjonowania.

§6 Prawa autorskie

 1. Sklep wraz z wszystkimi jego integralnymi elementami, w szczególności takimi jak: layouty, oprogramowanie lub bazy danych, jest utworem zbiorowym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego redaktorem jest Jubitom. W zakresie opisanego powyżej utworu nie mieszczą się autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczanych w Serwisie przez jego użytkowników.
 2. Zabrania się rozpowszechniania, utrwalania, zwielokrotniania, archiwizowania technikami cyfrowymi lub wprowadzania do pamięci komputera, dokonywania opracowań Sklepu, w tym wykorzystywania jego fragmentów lub elementów bez wiedzy i zgody Jubitom.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania przez Jubitom zmian w Regulaminie, użytkownikowi Sklepu w terminie 14 dni od dnia , w którym dowiedział się o zmianie Regulaminu przysługuje prawo do złożenia na adres: sklep@jubitom.com oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.
 2. Powyższe nie dotyczy zawartych do dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, zobowiązaniach stron, które to będą realizowane na dotychczas obowiązujących zasadach, chyba, że użytkownik zażąda stosowania w stosunku do przedmiotowego zobowiązania zmienionych warunków Regulaminu.

§1

Bony emitowane są przez firmę Jubitom w następujących nominałach: 100zł, 250zł, 500zł, 1000zł. Każdy Bon posiada stosowne zabezpieczenia służące jego identyfikacji, a w szczególności weryfikacji autentyczności. Są to hologram z wyrytą w nim literą J, naniesionym numerem seryjnym oraz datą ważności naniesioną na druku bonu.

§2

Firma Jubitom zastrzega sobie prawo do realizacji bonów posiadających powyższe cechy identyfikacyjne. Realizowane będą tylko bony zgodne z wzorem zamieszczonym w załączniku do regulaminu oraz takie, co do których nie dokonano przerobienia, podrobienia, tuszowania, bądź które pozbawione są jakiegokolwiek elementu bonu. Bony, które są uszkodzone, nie posiadają cech charakterystycznych pozwalających na ich identyfikację i weryfikację autentyczności, nie będą akceptowane i realizowane przez firmę Jubitom jak również firma nie bierze odpowiedzialności za straty poniesione w związkuz odmową ich realizacji.

§3

Jubilerski bon upominkowy można nabyć w każdym salonie jubilerskim firmy Jubitom za cenę nominalną na nim podaną. Przy zakupie bonu nie będą uwzględniane żadne rabaty przysługujące klientowi z tytułu np. Karty Stałego Klienta Jubitom bądź innych. Firma Jubitom zobowiązuje się wydać nabywcy Bonu dokument potwierdzający jego nabycie zaraz po dokonaniu zapłaty.

§4

Realizacja Bonu zakupionego w salonie jubilerskim sieci Jubitom może odbyć się w dowolnym salonie sieci Jubitom na terenie całego kraju, w terminie nieprzekraczającym daty ważności podanej na Bonie. Realizacja Bonu rozumiana jako jego wymiana na dowolny towar dostępny w aktualnej ofercie handlowej Jubitom, którego aktualna wartość brutto nie przekracza kwoty nominalnej Bonu:

 1. W przypadku, gdy wartość towaru jest mniejsza od kwoty nominalnej bonu firma Jubitom nie jest zobowiązana do zwrotu ani nabywcy Bonu ani tez osobie realizującej Bon różnicy pomiędzy ceną towaru a wartością Bonu.
 2. W przypadku, gdy cena brutto towaru przewyższa wartość nominalną Bonu realizujący Bon ma obowiązek dopłaty różnicy pomiędzy ceną brutto towaru a wartością nominalną Bonu gotówką lub kartą płatniczą. Przy realizacji Bonu firma Jubitom uwzględni rabat na towar przysługujący z tytułu posiadania Karty Stałego Klienta firmy Jubitom.

Przy realizacji Jubilerskiego Bonu Upominkowego nie będą uwzględniane inne kupony i bony rabatowe. Bonu nie można wymienić na gotówkę oraz żadne inne świadczenie.

§5

Firma Jubitom zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie jego zmiany będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej i w salonach Jubitom. Tam też zostanie ogłoszona treść niniejszego Regulaminu.

§1

Organizatorem akcji promocyjnej stanowiącej ofertę rabatową dla Klientów pod nazwą BON ZA ZAKUPY jest firma JUBITOM Kazimierz Tomasiewicz, z siedzibą w Rumi przy ul. Partyzantów 79, kod 84-230, NIP 586-005-04-19, REGON 191191635.

§2

Promocja trwa od 29 listopada do 15 grudnia 2017r lub do wyczerpania zapasów JUBILERSKICH BONÓW ŚWIĄTECZNYCH.

§3

Akcją promocyjną objęte są wszystkie salony jubilerskie JUBITOM na terenie Polski oraz sklep internetowy www.jubitom.com

§4

Akcja promocyjna dotyczy Stałych Klientów salonów jubilerskich JUBITOM, którzy w czasie trwania promocji dokonają zakupów biżuterii (nie dot.obrączek) i/ lub zegarków w salonach lub sklepie internetowym JUBITOM w regularnych cenach o wartości co najmniej 600 PLN (kwota wynikająca do zapłaty po zdjęciu rabatu przysługującego Klientowi z Karty Stałego Klienta) i są bądź w momencie zakupu staną się Stałymi Klientami poprzez dokonanie rejestracji w programie lojalnościowym JUBITOM.

Jeżeli Klient spełnia powyższe warunki za każde wydane w JUBITOM 600zł otrzyma JUBILERSKI BON ŚWIĄTECZNY (BON RABATOWY zwany dalej Bonem) o wartości nominalnej 100zł.

§5

Do zakupów upoważniających do otrzymania Bonu nie wlicza się towarów objętych promocją, obniżką i przecenionych jak również towarów opłaconych chociażby w części za pomocą JUBILERSKIEGO BONU ŚWIĄTECZNEGO.

§6

W przypadku, gdy wartość dokonanej transakcji stanowi wielokrotność kwoty 600zł, Klient otrzymuje taką sama wielokrotność Bonów tzn. za każde wydane 600zł (stanowiące kwotę do zapłaty po odjęciu rabatu z Karty Stałego Klienta) Klient otrzymuje jeden Bon o wartości nominalnej 100zł.

Bon Jubilerski wydawany jest razem z paragonem fiskalnym, w przypadku zakupu przez internet wysyłany jest razem z przesyłką zawierającą zamówiony towar.


§7

REALIZACJA ŚWIĄTECZNEGO BONU JUBILERSKIEGO:

 1. Świąteczny Bon Rabatowy Klient może wykorzystać przy zakupach w dowolnym salonie JUBITOM od razu po jego otrzymaniu (tj od 29 listopada 2017r) przy zakupie dokonanym do dnia 31 stycznia 2018r. Po tym terminie bon traci ważność.

  Bon nie może zostać wymieniony na gotówkę, rabat lub na JUBILERSKI BON UPOMINKOWY JUBITOM.

§8

Bon może zostać zrealizowany wyłącznie na asortyment biżuteryjny.

W sytuacji, gdy Klient dokona zakupu towaru o wartości równej lub niższej, niż wartość nominalna bonu, Klient płaci cenę sprzedaży w wysokości 1zł.

W przypadku, gdy Klient dokona zakupu o wartości wyższej niż wartość nominalna Bonu rabatowego dopłaca różnicę. Przy realizacji Bonu Klient nie może skorzystać z innych obniżek lub promocji a także rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta JUBITOM.

W przypadku podejrzeń dot. zafałszowania Bonu sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Bonu lub uruchomić procedurę sprawdzenia, czy bon został wyemitowany przez JUBITOM (sprawdzenie numeracji oraz daty i miejsca sprzedania takiego bonu).

§9

Treść regulaminu wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2017r. Regulamin dla Klientów dostępny jest w salonach oraz na stronie internetowej www.jubitom.com.

§10

Niniejszy regulamin nie narusza ani nie ogranicza praw Klientów z tytułu rękojmi i gwarancji. Skorzystanie z Promocji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

§11

W przypadku zwrotu towaru zakupionego w Sklepie Internetowym(ustawowe prawo odstąpienia od umowy) w czasie obowiązywania Promocji przy zakupie którego Klient otrzymał Bon Rabatowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu niezrealizowanego Bonu, bądź też w przypadku jego wcześniejszego zrealizowania należność mu przysługująca zostanie pomniejszona o wartość zrealizowanego Bonu.

Co to jest „polityka prywatności”?

Polityka prywatności stanowi zbiór podstawowych zasad i wiadomości informujących oraz regulujących sposób wprowadzania lub przetwarzania w sklepie internetowym jubitom.com danych osobowych jego użytkowników.

Po co Jubitom dane osobowe użytkowników?

W trosce o wysoką jakość świadczonych poprzez jubitom.com usług, a także chcąc zapewnić wszystkim użytkownikom ochronę niezbędną do niezakłóconego i wygodnego korzystania z sklepu internetowego zmuszeni jesteśmy zbierać i przechowywać dane osobowe pozwalające m.in. na ustalenie właściwego adresu wysyłki zamówionych produktów. Co ważne wszystkie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla prawnie usprawiedliwionych celów Jubitom.

Kto dokładnie jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w jubitom.com, będącym jednocześnie właścicielem sklepu, jest:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy: JUBITOM Kazimierz Tomasiewicz [Jubitom]
 2. adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 84-230 Rumia, ul. Partyzantów 79
 3. numery ewidencyjne: NIP: 586-005-04-19, REGON: 191191635
 4. rejestr do którego wpisany jest przedsiębiorca: Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra właściwego ds. gospodarki.

Wszelkie informacje na temat polityki prywatności sklepu internetowego jubitom.com można uzyskać:

 1. dzwoniąc pod numer telefonu: +48 (58) 671 96 90 wewnętrzny 113, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, za wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia zgodnie ze stawkami operatora ponosi dzwoniący)
 2. drogą mailową: sklep@jubitom.com
 3. wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronie URL http://www.jubitom.com
 4. w siedzibie Jubitom.

Czy dane użytkowników są bezpieczne?

Oczywiście, że tak. Jubitom wdrożyło zaawansowane środki zapobiegawcze, zabezpieczające dane osobowe przed niekontrolowanym lub nieuprawnionym dostępem do nich. Zbiór danych został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl) i podlega jego ochronie oraz nadzorowi.

Kto ma dostęp do danych użytkowników?

Zgodnie z zasadami przyjętymi w sklepie internetowym jubitom.com, nikt poza Jubitom nie ma dostępu do danych osobowych użytkowników. Wyjątek stanowią uprawnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego organy władzy publicznej (jak policja, prokuratura czy centralne biuro śledcze), działające w ramach przysługujących im uprawnień.

Jaki wpływ ma użytkownik na swoje dane?

Udostępniając swoje dane osobowe każdy użytkownik zachowuje prawo do szeregu działań, a przede wszystkim do:

 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji.
 2. Uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane dotyczące użytkownika, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych.
 3. Uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 4. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Pełen katalog uprawnień zamieszczony jest w rozdziale 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Jakie dane osobowe udostępniane są jubitom.com?

Jubitom zbiera i przetwarza jedynie dane osobowe wprowadzane podczas rejestracji w jubitom.com, a także podczas zamawiania lub rezerwowania produktów w jubitom.com tj. imię i nazwisko, płeć, adres właściwy dla celów wysyłki lub rozliczeń, a ponadto adres e-mail i numery telefonów. Zachęcamy użytkowników do tego, aby za każdym razem kiedy podają swój adres e-mail używali takiego, który nie zawiera informacji o ich danych osobowych- jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia lub wiek.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

 1. Przypominamy użytkownikom, że korzystając z jubitom.com wyrażają zgodę, czyli świadomie, bezpośrednio i dobrowolnie pozwalają Jubitom na przetwarzanie swoich danych osobowych!
 2. Każdy użytkownik, przed rozpoczęciem korzystania z sklepu internetowego jubitom.com powinien zapoznać się z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie, dostępnym pod adresem: https://jubitom.com/regulamin_21
 3. Wszystkim użytkownikom interesującym się zagadnieniami ochrony danych osobowych lub chcącym lepiej poznać przysługujące im w tym zakresie prawa polecamy odwiedzenie strony internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: www.giodo.gov.pl

 1. Warunkiem koniecznym dostępu do Sklepu jest posiadanie połączenia z siecią Internet. W zakresie uzyskania dostępu do sieci Internet zalecamy korzystanie z takich punktów, które będą zapewniały użytkownikowi bezpieczeństwo użytkowania, w szczególności obsługiwanych przez wiarygodnych operatorów lub dostawców.
 2. W odniesieniu do oprogramowania urządzeń, za pośrednictwem których użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu zalecamy używanie oprogramowania posiadającego aktualne wsparcie producenta oraz zainstalowane najnowsze aktualizacje. W odniesieniu do wybranych typów oprogramowania:
  1. w przypadku systemu operacyjnego Windows zalecamy wersję 7 lub nowszą,
  2. w przypadku systemu operacyjnego Android zalecamy wersję 5.0 lub nowszą,
  3. w technologii Java zalecamy wersję 8 lub nowszą, wraz z aktualnymi aktualizacjami,
  4. w technologii Adobe Flash wersję 17 lub nowszą, wraz z aktualnymi aktualizacjami.
 3. W zakresie przeglądarki internetowej za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu rekomendujemy używanie następujących przeglądarek wraz z następującymi ich wersjami:
  1. Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej,
  2. Opera w wersji 28 lub nowszej,
  3. Safari w wersji 8 lub nowszej,
  4. Mozilla Firefox w wersji 37 lub nowszej,
  5. Google Chrome w wersji 41 lub nowszej.
  Każda z przeglądarek winna wykonywać swoje czynności z zastosowaniem bezpiecznego protokołu szyfrowania SSL.
 4. W celu usprawnienia procesu użytkowania Sklepu oraz oraz przyśpieszenia procesu dostępu do niego zalecamy akceptację plików cookies Sklepu.