Biżuteria

Dodatkowe rabaty • Nowe kolekcje • Informacje o promocjach

Dołącz do prestiżowego klubu. Zapisz się do newslettera!

+

§1. Program i Organizator

 1. Niniejszy regulamin określa warunki prowadzenia przez Jubitom programu lojalnościowego[Program].
 2. Organizatorem programu lojalnościowego jest:
  1. oznaczenie przedsiębiorcy: JUBITOM Kazimierz Tomasiewicz [Jubitom];
  2. adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 84-230 Rumia, ul. Partyzantów 79;
  3. numery ewidencyjne: NIP: 586-005-04-19, REGON: 191191635;
  4. rejestr do którego wpisany jest przedsiębiorca: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, prowadzona przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki.

§2. Odbiorcy programu

 1. W ramach Programu, w zamian za dokonane w Salonach Jubitom lub w sklepie internetowym Jubitom.com [Jubitom.com] zakupy, Uczestnikowi przyznawane są określone korzyści związane z działalnością Organizatora.
 2. Do udziału w Programie dopuszczone są osoby pełnoletnie, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych [Uczestnik].

§3. Warunki udziału w programie

 1. W przypadku rejestracji za pośrednictwem Jubitom.com:
  1. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu a także Regulaminu Jubitom.com;
  2. wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
  3. otrzymanie generowanego automatycznie numeru Karty wirtualnej;
  4. potwierdzenie prawdziwości podanych danych za pośrednictwem linka aktywującego wysyłanego na adres e-mail Uczestnika.
 2. W przypadku rejestracji z wykorzystaniem elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dokonywanej w Salonach Jubitom:
  1. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu a także Regulaminu Jubitom.com;
  2. odebranie z Salonu Karty;
  3. wypełnienie, w Salonie, elektronicznego formularza zgłoszeniowego*;
 3. W przypadku rejestracji z wykorzystaniem papierowego formularza zgłoszeniowego, dokonywanej w Salonach Jubitom:
  1. dokonanie co najmniej jednego zakupu o dowolnej wartości;
  2. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu;
  3. wypełnienie, w Salonie, formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie go personelowi Salonu;
  4. odebranie z Salonu Karty.
 4. Bez względu na formę rejestracji formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób czytelny, kompletny, zgodny z prawdą i zgodnie z instrukcjami podanymi w jego treści.
 5. Przystąpienie do Programu poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy oznacza jednocześnie założenie konta w Jubitom.com.
 6. Organizator zastrzega, że Formularz Zgłoszeniowy wypełniony w sposób niekompletny lub niepodpisany (dotyczy papierowych formularzy zgłoszeniowych), nie będzie rejestrowany. Organizator zastrzega sobie prawo do de-aktywacji Karty wydanej na podstawie formularza zgłoszeniowego wypełnionego w sposób niekompletny lub niepodpisanego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu (na podany adres e-mail lub za pomocą innego dostępnego kanału kontaktu) osoby, której wydano Kartę, do uzupełnienia Formularza Zgłoszeniowego z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 (siedem) dni.

§4. Karta

 1. Uczestnik programu otrzymuje indywidualną, posiadającą unikatowy numer, Kartę Stałego Klienta Jubitom [Karta].
 2. Na Kartach zbierane są, w celu realizacji Programu, informacje związane z aktywnością konsumencką Uczestnika, m.in. częstotliwością dokonywania zakupów oraz zawartością koszyka zakupowego.
 3. Przywileje z tytułu uczestnictwa w Programie w przypadku rejestracji zgodnej z postanowieniami §3, ust. 1, 2a - 2d, 3 obejmują:
  1. rabat na zakup wybranych produktów oferowanych przez Jubitom, w wysokości 5% lub 10% wartości zakupów (w zależności od przekroczenia progu 5.000 zł brutto, wartości dokonywanych przez posiadacza karty, w ciągu roku kalendarzowego, zakupów w Jubitom);
  2. otrzymania, w przeciągu roku od dnia zakupu, bezpłatnej usługi powiększenia lub pomniejszenia pierścionków złotych z brylantami (tylko w przypadku, gdy umożliwia to konstrukcja i właściwości produktu);
  3. otrzymania bezpłatnej usługi grawerowania zakupionych w Jubitom obrączek złotych oraz zegarków, w przypadku gdy cena zakupu każdego z tych produktów, wynosiła co najmniej 2.000 zł brutto i gdy konstrukcja lub właściwości produktu umożliwiają wykonanie usługi,
  4. otrzymywania dodatkowych ofert promocyjnych lub zniżek okazjonalnych, o których posiadacz karty będzie zawiadamiany w odrębnych komunikatach przesyłanych drogą e-mail,
  5. otrzymywania informacji o nowych kolekcjach i bieżących trendach, dotyczących branży jubilerskiej,
  6. korzystania z indywidualnych promocji oferowanych wyłącznie posiadaczom kart, o których posiadacze będą zawiadamiani drogę e-mail;
  7. po zebraniu informacji związanych z aktywnością konsumencką Uczestnika Programu – dostosowywaniu oferty do jego indywidualnych zainteresowań;
  8. możliwości realizacji uprawnień konsumenckich (np. zgłoszeń reklamacyjnych) bez potrzeby okazania dowodu zakupu w formie papierowej.
 4. Przywileje z uczestnictwa w Programie w przypadku rejestracji zgodnie z postanowieniami §3, ust. 2a i 2b obejmują:
  1. rabat na zakup wybranych produktów oferowanych przez Jubitom, w wysokości 3% wartości zakupów
 5. Rabaty i upusty udzielane z tytułu udziału w Programie nie łączą się z innymi rabatami, upustami, bądź świadczeniami o podobnych charakterze, oferowanymi przez Jubitom.
 6. Aby skorzystać z Karty, Uczestnik powinien okazać ją lub podać jej numer personelowi Salonu przed zakończeniem procesu zakupu. W wypadku gdy Uczestnik nie będzie posiadać Karty Uczestnika przy dokonywaniu zakupu, w celu zarejestrowania transakcji może podać dane weryfikacyjne przypisane do niego. W odniesieniu do transakcji dokonywanych w Jubitom.com skorzystanie z Karty możliwe jest po dodaniu jej numeru do konta użytkownika.
 7. W przypadku zniszczenia, bądź utraty Karty, istnieje jednorazowa możliwość jej wymiany na nową, przy czym konieczne jest przedłożenie Jubitom, stosownego i poprawnie wypełnionego wniosku.

§5. Dane osobowe

 1. W związku z realizacją Programu Jubitom przetwarza dane osobowe uczestników, zgodnie z polityką prywatności Jubitom. Polityka prywatności Jubitom, w tym informacje o administratorze, podstawie prawnej, celach i zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępna:
  1. w Salonach Jubitom;
  2. w siedzibie głównej;
  3. pod adresem URL: https://jubitom.com/regulamin_21#polityka-prywatnosci.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Program obowiązuje na czas nieokreślony.
 2. Zakończenie Programu nastąpi za uprzednim powiadomieniem Uczestników drogą e-mailową (na adres e-mail podany w związku z udziałem w Programie), wraz ze wskazaniem terminu zakończenia Programu. Powiadomienie o zakończeniu Programu zostanie dokonane z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 (trzydzieści) dni. Stosowna informacja o zakończeniu Programu będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczona na Jubitom.com.
 3. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnej przyczyny. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników mailowo (na adres e-mail podany w związku z udziałem w Programie), udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 4. Zmieniony Regulamin wiąże Uczestnika, który przed wejściem zmiany w życie nie zrezygnuje z udziału w Programie lub – jeżeli zostanie udostępniona taka możliwość – zaakceptuje zmieniony Regulamin przed wejściem zmiany w życie.
 5. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w Salonie Jubitom lub wysłanie oświadczenia drogę e-mail na adres ksk@jubitom.com. Zakończenie uczestnictwa w Programie nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia dostarczenia do Jubitom stosownego oświadczenia, chyba, że Uczestnik zażąda natychmiastowego zakończenia swojego uczestnictwa w Programie.
 6. Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Programu w sytuacji, gdy:
  1. w ramach udziału w Programie Uczestnik dopuści się rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia Regulaminu; za rażące naruszenie Regulaminu uznaje się podanie przez Uczestnika w ramach udziału w Programie danych osobowych osoby trzeciej w celu podszycia się pod taką osobę jak również dopuszczenie się przez Uczestnika nadużycia mającego na celu uzyskanie nienależnych korzyści lub przywilejów w ramach Programu;
  2. Uczestnik dalej narusza Regulamin, pomimo uprzedniego wezwania przez Organizatora do zaprzestania naruszania Regulaminu i postępowania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 7. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Uczestnika, w szczególności danych osobowych, Jubitom uprawniony jest w ramach uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do dokonywania czynności weryfikujących prawdziwość przekazywanych przez Uczestnika danych. Przypadki stwierdzenia nieprawdziwości powierzonych danych lub też uporczywy brak działania po stronie Uczestnika, skutkiem którego Jubitom nie będzie w stanie przeprowadzić, w odniesieniu do tegoż Uczestnika, czynności weryfikacyjnych, mogą zostać uznane przez Jubitom za naruszenie Regulaminu, zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedzającego.
 8. Z chwilą ustania uczestnictwa w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach związanych z realizacją Programu. Powyższe nie dotyczy tych danych, które Organizator – pomimo zakończenia uczestnictwa w Programie – zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo nadal przetwarzać.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu (w tym również co do poszczególnych promocji odbywających się w ramach Programu) powinny zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 10. Jubitom rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, a odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji.
 11. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. W przypadku zmiany danych lub adresu Uczestnika, prosimy o przekazanie informacji o zmianie danych za pośrednictwem właściwego formularza personelowi Salonu lub zgłoszenie zmiany mailowo, na adres ksk@jubitom.com.

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin [Regulamin] określa zasady korzystania ze sklepu internetowego [Sklep] prowadzonego pod adresem URL http://www.jubitom.com, lub pod adresami będącymi jego rozszerzeniem, bądź kontynuacją prowadzonego przez:
  1. oznaczenie przedsiębiorcy: JUBITOM Kazimierz Tomasiewicz [Jubitom]
  2. adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 84-230 Rumia, ul. Partyzantów 79
  3. numery ewidencyjne: NIP: 586-005-04-19, REGON: 191191635
  4. rejestr do którego wpisany jest przedsiębiorca: Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra właściwego ds. gospodarki.
 2. Warunkiem skorzystania z Sklepu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz przestrzeganie zawartych w nim zasad. Użytkownikom zaleca się zapoznanie z treścią Regulaminu, przed podjęciem jakichkolwiek działań.
 3. Wszelkie informacje na temat Sklepu oraz wszystkich zagadnień z nim związanych można uzyskać:
  1. dzwoniąc pod numer telefonu: +48 (58) 671 96 90 wewnętrzny 123, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, za wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia zgodnie ze stawkami operatora ponosi dzwoniący)
  2. drogą mailową: sklep@jubitom.com
  3. wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronie URL http://www.jubitom.com
  4. w siedzibie Jubitom wskazanej w ust. 1b niniejszego paragrafu..

§2 Zamawianie

 1. Produkty oferowane Sklepie kupujący może nabyć w następujących trybach:
  1. poprzez zamówienie wybranego produktu lub produktów bezpośrednio w Sklepie, skutkujące zawarciem umowy na odległość a także obowiązkiem zapłaty za zamawiany produkt,
  2. poprzez zarezerwowanie za pośrednictwem Sklepu wybranego produktu w wybranym sklepie stacjonarnym [Salon] Jubitom; zarezerwowanie produktu nie skutkuje zawarciem na odległość umowy kupna, a także wymaga stawiennictwa w wybranym Salonie celem dokonania ewentualnego kupna zarezerwowanego produktu; wybierając tę formę kupujący zachowuje wszelkie uprawniania właściwe dla kupującego zawierającego umowę w lokalu przedsiębiorstwa, w tym możliwość zapoznania się z zarezerwowanym produktem przed dokonaniem ewentualnego zakupu.
 2. Kupującemu dokonującemu operacji w Sklepie zaleca się rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie wszystkich przewidzianych w formularzu zamówienia lub rezerwacji rubryk w celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości związanych z realizowanym procesem zamawiania.
 3. W odniesieniu do zamówień realizowanych w trybie ustępu 1a niniejszego paragrafu:
  1. kupujący składając zamówienie skutkujące obowiązkiem zapłaty może jej dokonać poprzez jedną z opisanych w §3 Regulaminu form,
  2. w przypadku wyboru formy płatności o których mowa w §3 ust. 1a i 1b realizacja oraz wysyłka zamówienia nastąpi po otrzymaniu zapłaty,
  3. realizacja zamówień złożonych w dni powszednie po godzinie 15, w soboty, w niedziele oraz w święta rozpoczęta zostanie następnego dnia roboczego,
  4. zwyczajowy termin realizacji zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia wydania przedmiotu zamówienia kupującemu wynosi do 9 dni roboczych lub od 4-5 tygodni w przypadku obrączek; właściwy dla danego zamówienia czas realizacji zostanie każdorazowo podany kupującemu przed złożeniem zamówienia,
  5. jeżeli kupujący złożył jednocześnie kilka zamówień w różnym czasie i o rożnych terminach realizacji, na wyraźne polecenie kupującego mogą one zostać zrealizowane łącznie, a za termin ich realizacji uznaje się termin realizacji najbardziej czasochłonnego.
  6. warunki realizacji zamówień opisane w niniejszym ustępie dotyczą jedynie tych realizowanych na terytorium Polski. Warunki realizacji zamówień przekraczających granice terytorialne Rzeczpospolitej Polskiej ustalane będą na drodze indywidualnego porozumienia z kupującym.
  7. w przypadku niektórych produktów (w szczególności tych o dużej wartości), z uwagi na określone względy bezpieczeństwa, tak przedmiotu zamówienia, jak i kupującego Jubitom rekomenduje osobisty odbiór w wybranym przez kupującego Salonie.

§3 Płatności

 1. Zapłata przez kupującego ceny umowy zawartej w Sklepie w trybie opisanym w §2 ust. 1a Regulaminu, nastąpić może w następujących formach:
  1. płatność w postaci przekazu pocztowego lub przelewu na rachunek bankowy Jubitom: Santander Bank Polska, nr rachunku: 94 1500 1025 1210 2010 0982 0000
  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu www.payu.pl
  3. płatność przy odbiorze – gotówką u kuriera (opcja za pobraniem)
  4. płatność przy odbiorze – przy odbiorze osobistym w wybranym Salonie

§4 Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne

 1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe oraz pozbawione wad fizycznych lub prawnych.
 2. Jubitom jest odpowiedzialny względem kupującego za wady fizyczne i prawne zakupionych za pośrednictwem Sklepu produktów [Rękojmia], do stwierdzenia których doszło w terminie do dwóch lat licząc od dnia wydania produktu kupującemu.
 3. W przypadku stwierdzenia wady produktu kupujący zobowiązany jest do jej zgłoszenia nie później niż w terminie roku licząc od dnia zakończenia okresu obowiązywania Rękojmi.
 4. Zgłoszenia z tytułu rękojmi należy dokonać na jeden z poniższych sposób:
  1. dzwoniąc pod numer telefonu: +48 (58) 671 96 90 wewnętrzny 123, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, za wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia zgodnie ze stawkami operatora ponosi dzwoniący)
  2. drogą mailową: sklep@jubitom.com
  3. wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronie URL http://www.jubitom.com
  4. w siedzibie Jubitom wskazanej w ust. 1b niniejszego paragrafu.
  5. w wybranym Salonie.
 5. Wszelkie roszczenia z tytułu Rękojmi Jubitom rozpatrywał będzie w terminie 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia.
 6. W przypadku zaistnienia wady kupujący może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
  2. odstąpienia od umowy
  3. żądać wymiany wadliwego produktu na nowy
  4. żądać naprawy produktu.
 7. Uprawnienia opisane w ust. 6a i 6b niniejszego paragrafu nie mają zastosowania, jeżeli Jubitom niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności naprawi wadliwy produkt lub wymieni na nowy, pozbawiony wad. Ograniczenie wynikające ze zdania poprzedzającego nie ma zastosowania jeżeli wadliwy produkt był już wymieniany lub naprawiany chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową w wybrany przez kupującego sposób wymagałoby nadmiernych kosztów lub byłoby niemożliwe.
 8. W celu jak najszybszego rozpatrzenia zgłoszenia wadliwego produktu zaleca się precyzyjne i szczegółowe opisanie wady, w szczególności na podstawie wypełnionego wzoru formularza, stanowiącego Załącznik 2 do Regulaminu.
 9. W razie stwierdzenia, iż niezgodność produktu z umową jest skutkiem wady, do zaistnienia której doszło z przyczyn leżących po stronie kupującego, w tym z tytułu nieprawidłowej eksploatacji JUBITOM skontaktuje się z kupującym w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
 10. Poza powyższym wybrane produkty oferowane przez Jubitom objęte są gwarancją:
  1. Warunki gwarancji, opis produktu oraz sposób realizacji świadczenia gwarancyjnego zawarte zostały każdorazowo w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.
  2. Objęcie danego produktu gwarancją nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy o prawach konsumenta kupującemu będącemu konsumentem w przypadku dokonania zakupu w Sklepie w trybie opisanym w §2, ustęp 1.1 Regulaminu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od zawartej z Jubitom umowy.
 2. Odstąpienie od umowy następuje na skutek złożenia oświadczenia, przy czym zaleca się składanie oświadczenia o wzorze, który stanowi Załącznik 1 Regulaminu. Załącznik 1 - Odstąpienie od umowy
 3. Odstąpienie od umowy możne nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia w posiadanie przedmiotu umowy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Odstępujący od umowy zobowiązany jest zwrócić wydany mu produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy odesłać na adres JUBITOM Sklep Internetowy, ul. Partyzantów 79, 84-230 Rumia.
 5. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadku, gdy jej przedmiotem będą produkty wykonywane na indywidualne zamówienie lub ściśle związane z jego osobą.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech lub sposobu funkcjonowania.

§6 Prawa autorskie

 1. Sklep wraz z wszystkimi jego integralnymi elementami, w szczególności takimi jak: layouty, oprogramowanie lub bazy danych, jest utworem zbiorowym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego redaktorem jest Jubitom. W zakresie opisanego powyżej utworu nie mieszczą się autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczanych w Serwisie przez jego użytkowników.
 2. Zabrania się rozpowszechniania, utrwalania, zwielokrotniania, archiwizowania technikami cyfrowymi lub wprowadzania do pamięci komputera, dokonywania opracowań Sklepu, w tym wykorzystywania jego fragmentów lub elementów bez wiedzy i zgody Jubitom.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania przez Jubitom zmian w Regulaminie, użytkownikowi Sklepu w terminie 14 dni od dnia , w którym dowiedział się o zmianie Regulaminu przysługuje prawo do złożenia na adres: sklep@jubitom.com oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.
 2. Powyższe nie dotyczy zawartych do dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, zobowiązaniach stron, które to będą realizowane na dotychczas obowiązujących zasadach, chyba, że użytkownik zażąda stosowania w stosunku do przedmiotowego zobowiązania zmienionych warunków Regulaminu.

Administrator

Administratorem danych osobowych jest:

 • oznaczenie przedsiębiorcy: JUBITOM Kazimierz Tomasiewicz [Jubitom]
 • adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 84-230 Rumia, ul. Partyzantów 79
 • numery ewidencyjne: NIP: 586-005-04-19, REGON: 191191635
 • rejestr do którego wpisany jest przedsiębiorca: Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra właściwego ds. gospodarki.
 • tel 58 671-96-90, e-mail: IODO@jubitom.com

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jubitom wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych. Zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi, na jeden z następujących sposobów sposób:

 • adres email: IODO@jubitom.com
 • adres pocztowy: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH JUBITOM, ul. Partyzantów 79, 84-230 Rumia
 • spotkanie w miejscu głównego wykonywania działalności (po uprzednim ustaleniu terminu)

Na jakiej podstawie prawnej wykonuje się przetwarzanie ?

 • Jubitom przetwarza dane osobowe, bowiem jest to konieczne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „b)” RODO);
 • przetwarzanie wynika również z ciążących na Jubitom obowiązków prawnych np. dla celów podatkowych lub z tytułu odpowiedzialności za produkt wadliwy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „c)” RODO);
 • przetwarzanie jest ponadto niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Jubitom (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „f)” RODO);
 • Jubitom, przetwarza także dane w wyniku dobrowolnej zgody osoby zainteresowanej (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO).

W jakim celu przetwarza się dane ?

 • w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Jubitom lub usług powiązanych ze sprzedażą, obejmujących również proces dostawy zakupionego towaru;
 • w celu przeprowadzenia postępowań z tytułu rękojmi za wady, gwarancji lub innych przypadków niezgodności towaru z umową;
 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i zapewnienia obsługi systemów płatniczych za towary zakupione lub zamówione w sklepie internetowym Jubitom, prowadzonym pod adresem URL https://www.jubitom.com;
 • w celu prawidłowej ochrony, zarządzania i obsługi kont klienta w systemie teleinformatycznym Jubitom, a także w sklepie internetowym Jubitom, prowadzonym pod adresem URL http://www.jubitom.com;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawieranych z Jubitom umów sprzedaży lub świadczonych przez Jubitom lub strony trzecie usług powiązanych ze sprzedażą;
 • w celu prowadzenia przez Jubitom działań nakierowanych na podnoszenie poziomu jakości oferty towarowej lub poziomu świadczenia usług;
 • w celu organizacji przez Jubitom programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych lub innych działań marketingowych;
 • w celu jak najlepszego dopasowania do preferencji klientów reklam lub ofert o charakterze marketingowym, w tym przy użyciu technik zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania;
 • w celu obsługi zgłoszeń, kierowanych do Jubitom;
 • w sytuacjach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń dotyczących Jubitom;
 • w celu prowadzenia działań marketingowych wykonywanych za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji jak i w formie marketingu bezpośredniego.

Jakimi uprawnieniami dysponuje osoba, której dane przetwarza Jubitom ?

W zależności od podstawy prawnej, na mocy której Jubitom przetwarza dane osobowe, osobie, której dane są przetwarzane przysługują wybrane z następujących uprawnień:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, które może być złożone w dowolnym momencie;
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych do wskazanego administratora;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym informacji dotyczących:
  • danych posiadanych przez Jubitom
  • celu i sposobu przetwarzania
  • odbiorców, którym zostały udostępnione dane
  • źródła pochodzenia danych, jeżeli nie zostały one zebrane przez Jubitom

Do kogo wnieść skargę ?

Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem przez Jubitom danych osobowych należy wnosić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (do dnia 25 maja 2018 roku) lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018 roku):

 • adres URL: https://giodo.gov.pl/ (po 25 maja 2018 roku adres może ulec zmianie)
 • adres pocztowy: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl (po 25 maja 2018 roku adres może ulec zmianie)
 • infolinia: +48 606 950 000

Kto, poza Jubitom, może uzyskać dostęp do danych osobowych ?

Jubitom udostępnia dane osobowe podmiotom przetwarzającym oraz stronom trzecim w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowej organizacji prowadzonej działalności. Powyższe oznacza, że dostęp do danych mogą otrzymać również podmioty świadczące usługi wspomagające proces promocji, sprzedaży lub świadczenia usług przez Jubitom, w tym przy wykorzystaniu narzędzi automatycznych. Każdorazowo jednak udostępnianie odbywa się wyłącznie w ramach przysługujących Jubitom uprawnień, a także w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (umowy).

Dane osobowe mogą być również przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W każdym z takich przypadków stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w postaci stosownych klauzul umownych.

Upoważnione, właściwe organy w ramach nadanych im uprawnień mogą również uzyskać dostęp do przetwarzanych przez Jubitom danych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Jubitom przechowuje przez okres:

 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „b)” i „c)” RODO z dniem upływu najodleglejszego terminu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych lub z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej;
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „a)” i „f)” RODO w tym dla celów związanych z działalnością marketingową, z dniem zaprzestania prowadzenia działalności przez Jubitom, lub dniem wycofania zgody na przetwarzanie, bądź złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.

Automatyczne przetwarzanie danych w Jubitom

Jubitom przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym przy wykorzystywaniu profilowania. Otrzymane w wyniku procesu przetwarzania informacje pomagają Jubitom lepiej zrozumieć klientów, ich potrzeby a także lepiej dopasować ofert do ich preferencji.

Działanie takie nie rodzi wobec osoby objętej profilowaniem żadnych skutków prawnych, a także nie powoduje żadnego istotnego wpływu na jej sytuację.

Czy podanie danych jest obowiązkowe ?

Podanie danych osobowych, które Jubitom uzyskuje aby:

 • wykonać umowę
 • podjąć działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy
 • wypełnić ciążący na Jubitom obowiązek prawny

Jest konieczne. We wszystkich tych przypadkach brak następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail
 • nr telefonu,
 • data urodzenia
 • adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania)

skutkował będzie niemożnością zawarcia umowy, lub wykonania oczekiwanego świadczenia.

W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

§1

Bony emitowane są przez firmę Jubitom w następujących nominałach: 50 zł, 100zł, 250 zł, 500 zł, 1000 zł. Każdy Bon posiada stosowne zabezpieczenia służące jego identyfikacji, a w szczególności weryfikacji autentyczności. Są to hologram z wyrytą w nim literą J, naniesionym numerem seryjnym oraz datą ważności naniesioną na druku bonu.

§2

Firma Jubitom zastrzega sobie prawo do realizacji bonów posiadających powyższe cechy identyfikacyjne. Realizowane będą tylko bony zgodne z wzorem zamieszczonym w załączniku do regulaminu oraz takie, co do których nie dokonano przerobienia, podrobienia, tuszowania, bądź które pozbawione są jakiegokolwiek elementu bonu. Bony, które są uszkodzone, nie posiadają cech charakterystycznych pozwalających na ich identyfikację i weryfikację autentyczności, nie będą akceptowane i realizowane przez firmę Jubitom jak również firma nie bierze odpowiedzialności za straty poniesione w związkuz odmową ich realizacji.

§3

Jubilerski bon upominkowy można nabyć w każdym salonie jubilerskim firmy Jubitom za cenę nominalną na nim podaną. Przy zakupie bonu nie będą uwzględniane żadne rabaty przysługujące klientowi z tytułu np. Karty Stałego Klienta Jubitom bądź innych. Firma Jubitom zobowiązuje się wydać nabywcy Bonu dokument potwierdzający jego nabycie zaraz po dokonaniu zapłaty.

§4

Realizacja Bonu zakupionego w salonie jubilerskim sieci Jubitom może odbyć się w dowolnym salonie sieci Jubitom na terenie całego kraju, w terminie nieprzekraczającym daty ważności podanej na Bonie. Realizacja Bonu rozumiana jako jego wymiana na dowolny towar dostępny w aktualnej ofercie handlowej Jubitom, którego aktualna wartość brutto nie przekracza kwoty nominalnej Bonu:

 1. W przypadku, gdy wartość towaru jest mniejsza od kwoty nominalnej bonu firma Jubitom nie jest zobowiązana do zwrotu ani nabywcy Bonu ani tez osobie realizującej Bon różnicy pomiędzy ceną towaru a wartością Bonu.
 2. W przypadku, gdy cena brutto towaru przewyższa wartość nominalną Bonu realizujący Bon ma obowiązek dopłaty różnicy pomiędzy ceną brutto towaru a wartością nominalną Bonu gotówką lub kartą płatniczą. Przy realizacji Bonu firma Jubitom uwzględni rabat na towar przysługujący z tytułu posiadania Karty Stałego Klienta firmy Jubitom.

Przy realizacji Jubilerskiego Bonu Upominkowego nie będą uwzględniane inne kupony i bony rabatowe. Bonu nie można wymienić na gotówkę oraz żadne inne świadczenie.

§5

Firma Jubitom zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie jego zmiany będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej i w salonach Jubitom. Tam też zostanie ogłoszona treść niniejszego Regulaminu.

§1

Organizatorem akcji promocyjnej stanowiącej ofertę rabatową dla Klientów pod nazwą BON ZA ZAKUPY jest firma JUBITOM Kazimierz Tomasiewicz, z siedzibą w Rumi przy ul. Partyzantów 79, kod 84-230, NIP 586-005-04-19, REGON 191191635.

§2

Promocja trwa od 29 listopada do 15 grudnia 2017r lub do wyczerpania zapasów JUBILERSKICH BONÓW ŚWIĄTECZNYCH.

§3

Akcją promocyjną objęte są wszystkie salony jubilerskie JUBITOM na terenie Polski oraz sklep internetowy www.jubitom.com

§4

Akcja promocyjna dotyczy Stałych Klientów salonów jubilerskich JUBITOM, którzy w czasie trwania promocji dokonają zakupów biżuterii (nie dot.obrączek) i/ lub zegarków w salonach lub sklepie internetowym JUBITOM w regularnych cenach o wartości co najmniej 600 PLN (kwota wynikająca do zapłaty po zdjęciu rabatu przysługującego Klientowi z Karty Stałego Klienta) i są bądź w momencie zakupu staną się Stałymi Klientami poprzez dokonanie rejestracji w programie lojalnościowym JUBITOM.

Jeżeli Klient spełnia powyższe warunki za każde wydane w JUBITOM 600zł otrzyma JUBILERSKI BON ŚWIĄTECZNY (BON RABATOWY zwany dalej Bonem) o wartości nominalnej 100zł.

§5

Do zakupów upoważniających do otrzymania Bonu nie wlicza się towarów objętych promocją, obniżką i przecenionych jak również towarów opłaconych chociażby w części za pomocą JUBILERSKIEGO BONU ŚWIĄTECZNEGO.

§6

W przypadku, gdy wartość dokonanej transakcji stanowi wielokrotność kwoty 600zł, Klient otrzymuje taką sama wielokrotność Bonów tzn. za każde wydane 600zł (stanowiące kwotę do zapłaty po odjęciu rabatu z Karty Stałego Klienta) Klient otrzymuje jeden Bon o wartości nominalnej 100zł.

Bon Jubilerski wydawany jest razem z paragonem fiskalnym, w przypadku zakupu przez internet wysyłany jest razem z przesyłką zawierającą zamówiony towar.


§7

REALIZACJA ŚWIĄTECZNEGO BONU JUBILERSKIEGO:

 1. Świąteczny Bon Rabatowy Klient może wykorzystać przy zakupach w dowolnym salonie JUBITOM od razu po jego otrzymaniu (tj od 29 listopada 2017r) przy zakupie dokonanym do dnia 31 stycznia 2018r. Po tym terminie bon traci ważność.

  Bon nie może zostać wymieniony na gotówkę, rabat lub na JUBILERSKI BON UPOMINKOWY JUBITOM.

§8

Bon może zostać zrealizowany wyłącznie na asortyment biżuteryjny.

W sytuacji, gdy Klient dokona zakupu towaru o wartości równej lub niższej, niż wartość nominalna bonu, Klient płaci cenę sprzedaży w wysokości 1zł.

W przypadku, gdy Klient dokona zakupu o wartości wyższej niż wartość nominalna Bonu rabatowego dopłaca różnicę. Przy realizacji Bonu Klient nie może skorzystać z innych obniżek lub promocji a także rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta JUBITOM.

W przypadku podejrzeń dot. zafałszowania Bonu sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Bonu lub uruchomić procedurę sprawdzenia, czy bon został wyemitowany przez JUBITOM (sprawdzenie numeracji oraz daty i miejsca sprzedania takiego bonu).

§9

Treść regulaminu wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2017r. Regulamin dla Klientów dostępny jest w salonach oraz na stronie internetowej www.jubitom.com.

§10

Niniejszy regulamin nie narusza ani nie ogranicza praw Klientów z tytułu rękojmi i gwarancji. Skorzystanie z Promocji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

§11

W przypadku zwrotu towaru zakupionego w Sklepie Internetowym(ustawowe prawo odstąpienia od umowy) w czasie obowiązywania Promocji przy zakupie którego Klient otrzymał Bon Rabatowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu niezrealizowanego Bonu, bądź też w przypadku jego wcześniejszego zrealizowania należność mu przysługująca zostanie pomniejszona o wartość zrealizowanego Bonu.

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin [Regulamin] określa zasady korzystania z programu Kart Upominkowych [Program] prowadzonego przez:
  1. oznaczenie przedsiębiorcy: JUBITOM Kazimierz Tomasiewicz w spadku [Jubitom]
  2. adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 84-230 Rumia, ul. Partyzantów 79
  3. numery ewidencyjne: NIP: 586-005-04-19, REGON: 191191635
  4. rejestr do którego wpisany jest przedsiębiorca: Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra właściwego ds. gospodarki.
 2. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Programu oraz zagadnień z nim związanych można uzyskać:
  1. dzwoniąc pod numer telefonu: +48 667 778 049, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, za wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia zgodnie ze stawkami operatora ponosi dzwoniący)
  2. drogą mailową: sklep@jubitom.com
  3. wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronie URL http://www.jubitom.com
  4. w siedzibie Jubitom wskazanej w ust. 1b niniejszego paragrafu
 3. W ramach Programu osoby oznaczone w ust. 4 niniejszego paragrafu mogą nabywać Karty Upominkowe tj. plastikowe bony towarowe wydawane na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do realizacji zakupów w salonach sprzedażowych Jubitom oraz na stronie internetowej prowadzonej pod adresem URL http://www.jubitom.com
 4. Nabywcą Karty Upominkowej może być jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nabywca może rozporządzać środkami zgromadzonymi na karcie upominkowej w imieniu własnym, jak również może ją przekazać innemu posiadaczowi. Posiadaczem Karty Upominkowej jest każdorazowa osoba korzystająca z takiej karty.

§2 Zasady korzystania

 1. Z chwilą dokonania zakupu Karty Upominkowej Jubitom dokonuje jej zasilenia na kwotę odpowiadającą wartości dokonanego zakupu z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej.
 2. Karta Upominkowa może zostać zasilona na kwotę nie niższą niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
 3. Zakupu Karty Upominkowej można dokonać jedynie w salonie sprzedażowym Jubitom, gotówką lub za pomocą karty płatniczej. Karty Upominkowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Upominkowej lub bonu.
 4. Karta Upominkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona.
 5. Karta Upominkowa może być wykorzystana przez każdego Posiadacza, który przedstawi ważną Kartę Upominkową w salonie sprzedażowym lub każdego użytkownika, który dokona zakupu produktów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem URL http://www.jubitom.com
 6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Jubitom nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Upominkową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Upominkowej z przyczyny nieleżącej po stronie Jubitom po wydaniu jej Nabywcy.
 7. Karta Upominkowa jest ważna przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od daty zakupu. Ponowne jej doładowywanie (jeżeli dopuszczalne przez Jubitom) wydłuża okres ważności analogicznie jak w przypadku pierwszego zakupu.
 8. Karty Prezentowe są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela. Posiadacz lub nabywca może wykorzystywać więcej niż jedną kartę.
 9. Każda karta posiada unikatowy nr PIN oraz indywidualny numer seryjny.
 10. Aktywacja Karty Upominkowej następuje z momentem zakupu. W przypadku przekroczenia terminu jej ważności karta pozostaje trwale nieważna i nie jest możliwe jej ponowne doładowanie
 11. Doładowania Karty Upominkowej (jeżeli dopuszczalne przez Jubitom) można dokonać wyłącznie w salonie sprzedażowym Jubitom, pod warunkiem, że okres ważności karty nie upłynął.
 12. Jubitom przyjmuje do realizacji wyłącznie ważne Karty Upominkowe, nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
 13. Karta Upominkowa może być wykorzystywana wielokrotnie, aż do wyczerpania środków na niej się znajdujących lub do upływu terminu ważności Karty.
 14. W przypadku realizacji Karty Upominkowej posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów jest niższa niż aktualna wartość nominalna karty. Pozostała część środków pozostaje do wykorzystania w okresie ważności Karty.
 15. Jubitom dopuszcza możliwość zapłaty różnicy ceny, drugą Kartą Upominkową, kartą płatniczą lub gotówką, gdy wartość nabywanego produktu jest wyższa niż aktualna wartość środków zgromadzonych na danej Karcie Upominkowej.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Nabycie lub skorzystanie z Karty Upominkowej oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
 2. Karta Upominkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta ta jest formą bonu towarowego.
 3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem URL http://www.jubitom.com oraz w salonach sprzedażowych Jubitom. Na żądanie Jubitom przekaże treść niniejszego regulaminu w formie pisemnej.
 4. W przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z regulaminem sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem URL http://www.jubitom.com zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 6. W przypadku dokonania przez Jubitom zmian w Regulaminie, nabywcy lub posiadaczowi Karty Upominkowej w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się o zmianie Regulaminu przysługuje prawo do złożenia na adres: sklep@jubitom.com oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.
 1. Warunkiem koniecznym dostępu do Sklepu jest posiadanie połączenia z siecią Internet. W zakresie uzyskania dostępu do sieci Internet zalecamy korzystanie z takich punktów, które będą zapewniały użytkownikowi bezpieczeństwo użytkowania, w szczególności obsługiwanych przez wiarygodnych operatorów lub dostawców.
 2. W odniesieniu do oprogramowania urządzeń, za pośrednictwem których użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu zalecamy używanie oprogramowania posiadającego aktualne wsparcie producenta oraz zainstalowane najnowsze aktualizacje. W odniesieniu do wybranych typów oprogramowania:
  1. w przypadku systemu operacyjnego Windows zalecamy wersję 7 lub nowszą,
  2. w przypadku systemu operacyjnego Android zalecamy wersję 5.0 lub nowszą,
  3. w technologii Java zalecamy wersję 8 lub nowszą, wraz z aktualnymi aktualizacjami,
  4. w technologii Adobe Flash wersję 17 lub nowszą, wraz z aktualnymi aktualizacjami.
 3. W zakresie przeglądarki internetowej za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu rekomendujemy używanie następujących przeglądarek wraz z następującymi ich wersjami:
  1. Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej,
  2. Opera w wersji 28 lub nowszej,
  3. Safari w wersji 8 lub nowszej,
  4. Mozilla Firefox w wersji 37 lub nowszej,
  5. Google Chrome w wersji 41 lub nowszej.
  Każda z przeglądarek winna wykonywać swoje czynności z zastosowaniem bezpiecznego protokołu szyfrowania SSL.
 4. W celu usprawnienia procesu użytkowania Sklepu oraz oraz przyśpieszenia procesu dostępu do niego zalecamy akceptację plików cookies Sklepu.